Saturday, January 31, 2009

โรงแรมห้าดาวในเมืองจีน

โรงแรม Sheraton คนจีนเรียก "ฉี่หลายตัน"
ไม่อยากจะคิดเลยว่า โรงแรม Hilton พวกอาเฮียอาซ้อจะเรียกว่าอะไร?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home